Vi vill att Trafikverket ska ge mer pengar till de enskilda vägar som ligger nära attraktiva besöksmål eftersom de slits i större utsträckning. Detta gynnar landsbygden och en aktiv besöksnäring.
Vägarna måste hålla en god kvalitet i hela landet. Vi vill stärka underhållet av de enskilda vägarna och se en satsning på både nyinvesteringar och underhåll. Att öka bärigheten på vägnätet är också en viktig del för att möjliggöra för tunga transporter och öka konkurrenskraften bland landsbygdens företag.

Runt om i Sverige skapas stora ekonomiska värden, som sedan beskattas nationellt. Vi vill se ett ökat inslag av regionala skattebaser, så att värdet i högre utsträckning stannar kvar där det skapas och så att det lönar sig mer för kommuner och regioner att upplåta mark, göra produktiva investeringar och förbättra det lokala företagsklimatet. Ett konkret exempel skulle kunna vara att regionalisera fastighetsskatten för industri- och elproducerande fastigheter, såsom vatten och vindkraftverk.

Vi vill se en översyn av ersättningsnivåerna för enskilda vägar för att möjliggöra bättre underhåll, snöröjning och halkbekämpning.

Vi drev igenom ett tillkännagivande i Trafikutskottet den 3februari år 2022 som innebär att Trafikverket ska sköta upphandling av vinterväghållning på ett sådant sätt för de enskilda vägarna.

Vägarna måste hålla en god kvalitet i hela landet.