Det finns starka samband mellan en god psykisk hälsa och möjligheten att ta till sig kunskap och nå utbildningsmål. I dag drabbas allt för många elever av psykisk ohälsa, och mobbning förekommer för ofta inom skolan. Den trenden måste vändas, så alla barn och unga har chans till en god skolgång.

Vi vill se en stärkt och utbyggd elevhälsa. Det behövs också en bättre samverkan mellan skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen för att barn och unga ska få rätt vård och stöd.

I dag är det skolhuvudmannen, det vill säga kommunen för en kommunal skola och skolans styrelse om det är en friskola, som avgör hur mycket personal som elevhälsan ska ha och vilken kompetens som behövs. Vi vill att det i skollagen ska framgå klart och tydligt att rektorer ansvarar för och samordnar elevhälsan.

Vi ser att mer behöver göras för att barn och ungdomar ska känna sig trygga i sina skolor. Vi vill därför ha nolltolerans mot mobbning. Det måste även bli lättare att flytta på den person som mobbar och gör att andra elever inte känner sig trygga.

Hälften av alla skolor i Sverige har under 200 elever. I vår kommun har ingen skola så många elever. Men för att en skola ska leva upp till dagens lagkrav och en budget i balans behöver en skola ha ca 500 elever. Centerpartiet vill att staten på ett bättre sätt ska kunna möta och stötta små enheter istället för att utforma regelverk som gör det omöjligt för dem. Vi kommer att ha tre skolorter i vår kommun under lång tid. Kommunen måste få en ökad finansiering från staten för att kommunen långsiktigt ska klara av uppdraget med att ge varje barn en bra utbildning.