GDPR & COOKIES

Vi har inte för avsikt att spåra eller eller på annat sätt följa dig digitalt. Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som när du via vår hemsida kontaktar oss. Syftet med en sådan behandling är för att kunna besvara en fråga eller ärende.
Vi har fått dina uppgifter från centerpartietvilhelmina.se . Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas bara så länge vår konversation kräver det.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas bara med personer som arbetar i partiet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Annika Andersson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info(at)centerpartietvilhelmina.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma adress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.