Kommunerna är huvudmän för vatten och avlopp med anläggningar och ledningsnät som byggdes ut med generösa statliga bidrag på främst 60- och 70-talet. Idag finansieras verksamheten helt med taxor från kunderna och vi liksom andra kommuner har svårt att klara av både underhåll, förnyelse och utbyggnad till nya områden – samtidigt som miljökraven skärps.

Vi måste därför samverka med andra kommuner. Vi driver även att det behövs särskilt statligt stöd till glesbefolkade kommuner. Vi vill genomföra en stor upprustning av den svenska VA-infrastrukturen för att ta igen investeringsskulden, men vi behöver också möta nya behov på grund av klimatförändringarna och omställningen till ett cirkulärt samhälle. Staten ska ta sitt ansvar, men framförallt också ge kommunerna bättre möjligheter att ta sin del för att säkra ett robust VA-nät.