Hur har du trivts med uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande under den senaste mandatperioden?


-Jag har trivts med uppdraget att få representera Vilhelmina kommun. Att planera och genomföra fullmäktigesmöten så att alla ledamöter känner att de blir respekterade och få föra sin talan.

Vilken nytta har dina erfarenheter som ledamot i Sametinget haft för din roll som fullmäktigeordförande?


Erfarenheten från Sametinget är viktig för hur möten genomförs men viktigast är kommunallagen som styr hur fullmäktige ska ledas.

Hur önskar du fortsätta ditt politiska engagemang under nästa mandatperiod?

Ett engagemang i politiken är viktigt för att röster ska höras. Jag önskar fortsätta påverka politiken på ett demokratiskt sätt. Förtroendemannaberedningen var ett stort och viktigt arbete för att styra arbetet under nästkommande period.

Du har ett stort engagemang i frågor som rör glesbygd och samers rättigheter. Vilka frågor inom dessa områden anser du vara viktiga att prioritera framöver?


I kommunen är det viktigt att alla näringar får utvecklas med respekt för varandra och att vi tillsammans kan skapa en framtidsutveckling i båda dalgångarna utan att någon får stå tillbaka. Rennäringen är en viktig för kommunen och genererar arbetstillfällen inom flera branscher.


Slutligen, oavsett utgång, vad är den viktigaste politiska frågan för de styrande i Vilhelmina att ta tag i efter valet i september?

Utmaningen är fortfarande att få ekonomin i balans och att vi ska fortsatt kunna bo och få ta del av service i alla delar av kommunen.