Vår politik

Vad vill Centerpartiet göra?

 • Skapa ett företagsamt Sverige, där vi hyllar företagsamhet och tar
  till vara människors kreativitet och skaparkraft.
 • Skapa ett tryggt Sverige där vi har makt över våra egna liv, och
  får ta ansvar för vår egen framtid. Där vi har respekt för varandra,
  och där värderingarna om allas lika rätt och värde förs vidare till
  våra barn.
 • Skapa ett grönt Sverige där miljötänkandet är en motor för tillväxt
  och hållbar utveckling. Där vi hittar alternativ till farliga kemikalier,
  producerar sund och säker mat och använder produktionstekniker som förbrukar
  mindre råvaror.
 • Skapa ett Sverige som är öppet mot omvärlden. Ett nyfiket land som
  samverkar med andra länder och andra kulturer. Som tar vara på de möjligheter
  som frihandel och internationell samverkan ger.

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.
Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att
förverkliga sina drömmar.

Centerpartiets fyra prioriterade områden är:

Lokala frågor – Avsnittet Lokala frågor uppdateras just nu!
Nedan ser Du exempel på lokala frågor från föregående mandatperiod.

Centerpartiets Handlingsprogram i korta drag.
Vid varje aktivitet finns en notering i rött som talar om vad som gjorts fram tills idag.

Aktivitet Status
Säkerställa flyget med om och tillbyggnad. Klart
Sagavägen upprustas till belagd mellanriksväg. Påbörjat
Göra genomfarten trafiksäker med en gång- och cykelväg genom hela tätorten. Genomförs -06
Att gång och cykelväg till Lövliden längs Volgsjön byggs. Påbörjat
Vi vill också åtgärda ”skammens gata”, Järnvägsgatan. Projektering av området har påbörjats
Att utbyggnaden av bredband till byar som så önskar enligt ”tvåanprojektet”. Pågår
Inga ytterligare pålagor eller försämringar för det enskilda vägnätet. accepteras.
Centern vill att kommunen erbjuder alla som går ut omvårdnadslinjen som undersköterskor ska erbjudas heltidsjobb. Motionerat i fullmäktige
Vilhelmina är en av de kommuner i landet som har högt ohälsotal. Detta skall åtgärdas genom ett genomgripande projekt som ska omfatta all kommunens personal, landstigets och privata näringslivets. Arbete pågår
Alla elever oavsett kön eller vilket program man väljer skall ges samma möjlighet att genom skolans försorg ta körkort. Äskat i budget. Majoriteten S och V avslag.
Vi skall ge möjlighet att för de som så önskar att under skoltid få utöva sin specialidrott. Möjligt
Näringsfrågor – Byautveckling – Företagande i Centerns Vilhelmina. Alla arbetstillfällen har lika värde. Det är därför oerhört viktigt att behålla det som finns, och utifrån det befintliga utveckla framtiden i Vilhelmina.
Centern vill utöka samarbete regionalt och se till att utvecklingsfrågor som berör länet och vår kommun följs upp aktivt av både politiker och tjänstemän. Vi vill också fortsätta att utveckla samarbetet mellan grannkommunerna Dorotea och Åsele. Samarbetet ökar
Centern ska också stötta utvecklingen av lokalt producerade livsmedel. Ammarnäs vilts etablering bra exempel
Kommunal service ute i byar kan med fördel läggas ut på intresserade entreprenörer. Verksamheter som bedrivs kommunalt och konkurrerar med det privata skall avvecklas. Voterade om detta vid upphandling av ny fastighetsförvaltning
Centern kommer att verka för att kommunen ska få del av det vattenkraften producerar i kommunen. Först ska vi söka medlemskap i vattenkraftskommunernas förening. Avslag från majoriteten
Kommunen skall utreda förutsättningarna att tillsammans med lokala näringslivet bilda eget riskkapitalbolag ”s.k. kreditgarantiförening” för utveckling av företagandet. Genomfört på länsnivå, kommunen medlem.
Renföretagen är många och betydelsefulla, och ska ges samma förutsättningar som annat företagande. En ökad lokal förädling av renprodukter prioriteras högt. Ammarnäs vilt
Jordbruksföretagen är viktiga eftersom de generar och ger stora kringeffekter för annat näringsliv.
För att Vilhelmina ska utvecklas krävs att våra barn och ungdomar också trivs. Ett rikt liv på fritiden är också en garanti för trivsel, både för ung och gammal.
Kommunen skall svara för god standard på anläggningarna och ekonomiskt svara för ”basdriften”.
Likartade förutsättningar skall gälla i hela kommunen.
Centern vill arbeta långsiktigt med förebyggande insatser vad gäller alkohol narkotika och tobak. Ny ungdomsgård, hälsorådet.
Skolan skall ges friare möjligheter att inom skolans schema förebygga ohälsa, exempelvis genom fler tillfällen med rörelse och idrott. Pågår inom rektorsområde 1
Tjärnvallsområdet skall kompletteras med en uppvärmd konstgräsplan för utveckling av bollsporterna då främst fotboll. Detta skall göras tillsammans med värmeverket och de nya ägarna. Påbörjat hösten –05
Vi vill bevara och utveckla våra många fantastiska kulturmiljöer då främst Fatmomakke, Risträsk och kyrkstadsområdet. Planer finns i både Fatmomakke och Kyrkstan.
Miljöfrågorna ska inte ses som en enskild del i ett eget spår. All kommunal verksamhet ska genomsyras av ett ”miljötänk” dock med ”sunt förnuft” som ledstjärna. Reviderad agendaplan med mål och ansvar.
Kommunala maskiner – bilar skall drivas med miljövänliga bränslen. På så vis kan ett tankställe med etanol etableras. Motion bifalles.

 

Vill du läsa mer om det här? Då kan du ladda hem Centerns handlingsprogram i sin helhet.
Hämta vårt handlingsprogram i PDF-format » (37KB)

Vad är Federalism?

Centerpartiet vill att Sverige och EU ska styras enligt
federalismens principer, det innebär att beslut ska fattas
så nära dem som berörs som möjligt.
”Rätt beslut på rätt plats”.

Federalismens principer:

 1. Icke-centralisering. Beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
 2. En skriven konstitution. Det ska finnas tydliga regler för maktdelning,
  beslutsnivåers kompetens och till skydd för individuella fri- och rättigheter.
 3. Självstyrande enheter. De underliggande nivåerna ska ha hela beslutsmakten
  inom de områden som inte lagts på en högre nivå.
 4. Beslutsmakt ska motsvaras av beskattningsrätt för de egna angelägenheterna.
 5. Det ska för varje beslutsnivå finnas direkta band mellan medborgarna och lagstiftarna.
  Det bör alltså förekomma direkta val till någon politisk instans på varje nivå.
 6. Samarbete mellan självstyrande enheter, liksom samarbete mellan olika nivåer på
  frivillig grund, ska underlättas.

Centerpartiets officiella hemsida »

Centerpartiets Ungdomsförbund »

Centerkvinnorna »

Allians för Sverige »