Rösta på Centerpartiet i kommunvalet

9 september

Vilhelmina behöver ett maktskifte och ger du oss förtroendet att styra kommunen kommer vi att jobba för följande saker:

DETTA ÄR EN DEL AV VÅRA PRIORITERADE OMRÅDEN!

Företagande

Vi vill göra det roligare och enklare att starta och driva företag
i Vilhelmina.

Stärk inlandet

Vi vill återföra vinster från vattenkraften till de regioner där vinsterna skapas. 

Se över sophanteringen

Ett grönt Vilhelmina förutsätter
att sophanteringen fungerar
i hela kommunen.

Centerpartiet i Vilhelmina vill…

göra det roligare att driva företag i vår kommun och göra det enklare att starta och driva företag.

…att det ska vara lättare att få sitt första jobb även om man kommit från ett annat land.

återföra vinster från vattenkraften till där vinsterna skapas. Vi vill även återställa reglerade vattendrag i vår kommun så att en hållbar biologisk mångfald kan återställas.

att vår vardag ska vara fri från gifter. Det barnen leker med i förskolan ska inte innehålla farliga kemikalier.

utveckla sophanteringen i byarna. En mobil sopstation kan vare en lösning för att se till att sopor inte slängs efter vägarna. Aluminiumburkar och plast som djur äter i sig skapar mycket lidande.

decentralisera kommunala geografiskt oberoende tjänster ut i kommunen. Vi kan jobba där vi bor om vi använder distansoberoende teknik och digitala fikarum. Öppna kommundelskontor i kommunens större orter. Därigenom kan demokrati och dialog mellan kommun och medborgare utvecklas och stimuleras. Decentralisera kommunens verksamhet med att möjliggöra för att kommunanställda på orten att kunna arbeta på distans från kommundelskontoret.

…skapa förutsättningar för bönder att producera mat i hela kommunen på ett hållbart sätt. Att vi underlättar för en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk.

…att mat som serveras i kommunen är närodlad och antibiotikafri.

…att IT och bredband utvecklas så att det går att jobba i hela kommunen

stärka arbetet med barn och ungas hälsa och trygghet.
Vi vill införa mobila team för barn och unga som behöver hjälp. Detta i regional samverkan med grannkommuner och Landstinget/Region Västerbotten.

…se till att det finns polis och andra samhällstjänster i hela kommunen.

…ha ökat samarbete mellan kommunerna i inlandet.

öka andelen biobränslen i kommunens fordonspark.

bevaka de naturvärden som finns i kommunen och värna om både äganderätt och nyttjanderätt. Vi kommer inte att tillåta staten att ta skog till naturskyddsområden utan att betala för sig. Värna den enskilde skogsägarens rätt att bedriva sitt skogsbruk på ett hållbart sätt. Avsättningar för reservat och nyckelbiotoper har gått för långt och fråntar alltför ofta skogsägarens rätt att bruka sin skog. Uppmuntra istället frivilliga avsättningar av höga naturvärden. Kommunen bör agera på skogsägarnas sida i de tvister och uttalanden som görs mot berörda myndigheter.

skapa elproduktion med solceller på kommunens fastigheter. Solceller för elproduktion blir allt vanligare, till stor del på grund av effektivare och prisbilligare solceller, dels att dess elproduktion behövs i vårt samhälle. Att satsa på solceller ger också ett budskap om kommunens framtidstro.

…att barnomsorg ska finnas när du behöver den, även nattetid. Många familjer ar en part som pendlar till jobb på annan ort. Det gör att den part som blir ensam hemma blir beroende av en fungerande barnomsorg även på obekväma arbetstider. Det måste vara en likställighet av kommunal service oavsett om man jobbardag eller nattetid. Detta är en fråga om jämställdhet och föräldraskap. En modern barnomsorg gagnar alla och ger hållbara familjer. Det ger fler möjlighet att jobba i yrken som är dygnet om. Barnpassningsföretag kan upphandlas.

…att kommunens vägnät ses över och repareras. Dåliga vägar gör att besökare väljer att inte komma en andra gång. Det är ett hinder för tillväxt. Både inne i tätorten men även landsvägar. Förbättra infrastrukturen. En bra infrastruktur ger fler återkommande besökare, förbättrar för företagare att verka i hela kommunen, lockar fler att bo i vår kommun, våga satsa och verka i vår kommun.

…att kommunens skog förvaltas på bästa sätt. Vi vill att de stugägare som arrenderar tomter ska få möjlighet att köpa loss dem.

att äldreomsorg ska finnas för alla som behöver den. Du ska kunna få välja själv vart du vill bo, i kommunal eller privat regi. Äldreomsorg ska finnas i båda fjälldalarna.

…att en inventering av gator, avlopp och vattenledningsnät görs på tätorten. Att man gör en långsiktig plan med etappindelning av investeringar och reparationer.

…ha koll på vägar som sköts av Trafikverket. Vi vill att kommunen ska bli mera alerta och bevaka och uppvakta de instanser som sitter på “pengapåsarna”. För det enskilda vägnätet måste det återskapas en väghållning som gör det möjligt att bo där man själv valt. I den frågan gäller det även att försvara så att det inte blir flera vägsträckor som blir nedklassade till enskilda vägar från att ha varit allmänna.

…att kommunen för ett närmare samarbete med våra grannkommuner när det gäller kommunal förvaltning.
Små kommuner måste samverka då vi inte kan ha
alla kompetenser själva.

att näringslivsklimatet stärks för att företag ska växa och tjäna pengar, då kommer skatter in till kommunkassan. Vi ska klättra på de rankingar som görs. Där det är ett gott företagsklimat, där växer företagandet. Vi vill utveckla det unga företagandet där UF-företag
är ett bra exempel. Gymnasieskolans närmanden till det lokala näringslivet är viktigt och bra. Det kan utvecklas vidare inom flera ämnesområden.

VILHELMINA BEHÖVER ETT MAKTSKIFTE

9

Det måste bli enklare & roligare att vara företagare i Vilhelmina

Enligt Statistiska Centralbyrån skapas fyra av fem jobb i mindre företag. Centerpartiet vill att det ska vara lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vilhelmina.

9

Barnomsorgen måste fungera

Barnomsorg ska finnas när du behöver den även nattetid. Barnomsorg är en jämställdhetsfråga där föräldrar har rätt till att kunna jobba oavsett om den andre föräldern jobbar på annan ort.

9

Kommunens gator och vägar måste ses över och repareras

Dåliga vägar i fjälldalarna gör att besökare väljer att inte komma en andra gång. Dåliga vägar i byarna gör det svårt
för boende och att verka i byn.

9

Förändringen startat med ett nytt ledarskap

Vi vill se ett maktskifte. Nya krafter med frihet, miljö, hälsa och företagande fokus.

9

Delat ledarskap

Det är orimligt att en människa (kommunalrådet) ska ha
15-25 uppdrag. Många andra kommuner gör en uppdelning utifrån det läget som kommunen befinner sig i. Vi vill se ett delat, hållbart ledarskap mellan Annika och Ivan som första och andranamn. Vi tror att det blir ett hållbart ledarskap som ska föra kommunen framåt!

starka namn på listan

september, då avgörs vilhelminas framtid

Vi vill att människor ska få bestämma mer själva medan vi politiker skapar förutsättningar för människor att lyckas..”

Annie Lööf

Kontakta oss